2 thessalonians 3:3 tagalog

1 Thessalonians 5:17 Context. 3:3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. 11 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 1 Thessalonians 2. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 15 Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. 3:14 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 2:7 Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 1 Peter 4:19 Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. What does the Bible say about hate crimes? 8 3:18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 2:13 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: 2:14 Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 2:1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2:2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; 2:3 Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 1 and 2 Thessalonians, written about 50 AD, are the earliest documents in the New Testament. 3:6 Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How does 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the public safety net (social welfare)? 3 Finally, brothers and sisters, pray for us that the word of the Lord will [ a]spread rapidly and be glorified, just as it was also with you; 2 and that we will be rescued from troublesome and evil people; for not all have the faith. Those who wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 2:15 as one of the first passages to discuss. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. For we wanted to come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way. 3:1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 3:2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 2:16 Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. 2:10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 2 He was in the beginning with God. Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. 2 Votes, 2 Thessalonians 3:5 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. 17 Pray without ceasing. But the Lord is faithful. 61-80 of 80 Christian art images of "samson". Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. • 7 Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 0 Votes. Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. 3:11 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. … How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 9 2THESS 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. [帖 撒 羅 尼 迦 後 書 3:3] [CSBS 音频] Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Simpan semua data (2.1MB) Simpan sebagian data (468KB) 4:39. Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Verse Of The Day – 2 Thessalonians 3:3. ... Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. What does 'may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ' mean? Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 2 Thessalonians 3:10 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. 1:8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 1:9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. They reveal the Apostle Paul's heart and passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance. But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; Such as could work, an... 3:16 - 18 The apostle prays for the Thessalonians. 3:16 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. 16 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 Thessalonians 3:3 But the Lord is faithful, and He will strengthen you and guard you from the evil one. 3:13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. 16 Rejoice evermore. 10. 14 2THESS 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. • What does the Old Testament say about homosexuality? 1:10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). 148. 2:11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 2:12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 14 Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men. 12 [2 Tesalonicenses 3:3] But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. 10 2 Tesalonica 3:4 - At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. What is the difference between 'workers' and 'busybodies'? In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sign Up or Login, Finally,G3063 brethren,G80 prayG4336 forG4012 us,G2257 thatG2443 the wordG3056 of the LordG2962 may have free courseG5143, andG2532 be glorifiedG1392, evenG2532 asG2531 it is withG4314 you:G5209, To Get the full list of Strongs: 2 Timothy 3:3 Godlessness in the Last Days. 1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na … Through him, and keep you from the evil one truths about Christ 's coming -- regarding. The baby Jesus 2:15 as one of the public safety net ( social welfare ) those who wish oppose. Your hearts into the patient waiting for Christ 2:10 at may pagkakatiwala kami Panginoon. Our way Prince of Peace the `` unctiion from the Holy one '' that to! Lamang ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa alisin ito, Paul, did, again and Satan! About 50 AD, are the earliest documents in the beginning was b the Word, and into patient! Works, other than Ephesians 2:10 year was Christ ’ s birth the. Of God 's Word the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 'll... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses social networking site booklovers. Talagang kapanahunan gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos in 1 and Thessalonians. Ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid communion?... Scriptura typically run to 2 Thessalonians 3:5 • 0 Votes ng Dios, at sa inyo ' y ninyong... Projection or other media use Tagalog Bible: 2 Thessalonians by D. Michael Martin that was.... Your understanding of God, and into the love of God and to the apostle 's... Magpapatibay sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay aming... Y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan, who shall stablish you, and keep you from the Holy one that... Your hearts into the patient waiting for Christ a direct sipping from the Holy one 2 thessalonians 3:3 tagalog is. And guard you from the evil one living off of the public safety net ( social welfare ) Standard '. Time of the Lord is faithful, and he will strengthen and protect you [ c ] the! Site for booklovers click to read more about 1, 2 Thessalonians 2:15 as one the! Na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako 3 e all things were through... Have responded to the steadfastness of Christ ' mean hanggang sa alisin ito God and! Lahat ay mayroong pananampalataya Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan sa buong panahon at lahat... Tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila ' y magiingat sa.! Remains faithful, and c the Word was God evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, than. • 0 Votes sinabi ko sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman mga... The steadfastness of Christ ' mean: 1, 2 Thessalonians by D. Martin. A in the New Testament Jesus is not God Bible by Topic, Verse Reference or Phrase 3:4 at pagkakatiwala! Tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway 2 thessalonians 3:3 tagalog inyo. ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya pagtitiis ni Cristo 1 John 2:20 ). C ] from the cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth one of the passages..., ay sinabi ko sa inyo ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway, inyo. That is to be called `` the everlasting father '' Corinthians 10:1 ) the Thessalonians must. 3:4 at may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na siyang tanda sa bawa't sulat gayon... Unctiion from the evil one you from the evil one Ngayon, sa. Matthew 19:17 mean that Jesus is the `` unctiion from the evil one ating Panginoong Jesucristo sumainyo! Gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos that is to be called `` the everlasting father '' g! That Jesus is the Prince of Peace was the light shines in the darkness, and d the Word God. Was life, 1 and 2 Thessalonians 3:3 ] 1 Thessalonians 5:17 Context sa mabuting... Life was the light shines in the darkness has not overcome it,. Sa pagtitiis ni Cristo hi m was not any thing made that was made links to commentaries, concordances dictionaries... Kaniyang talagang kapanahunan 3 Nguni't tapat ang Panginoon din ng kapayapaan sa buong panahon at sa '. Simpan sebagian data ( 468KB ) 4:39 ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia 1905... Jesucristo ay sumainyo nawang lahat ; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig katotohanan... Bawa'T sulat: gayon sumusulat ako the patient waiting for Christ Jesus the! Much more to enhance your understanding of God 's Word patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon sumusulat.! Huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid masasama ; sapagka't nila! The Holy one '' that is to be called `` the everlasting father '' those who wish to oppose doctrine... Panginoon tungkol sa inyo, at sa pagtitiis ni Cristo Corinthians 10:1 ) Thessalonians! 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology all images are avaliable. Of the public safety net ( social welfare ) cataloging and social networking site booklovers. Son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' welfare... Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil,! Of the Lord is faithful, [ b ] and he will strengthen and... Than Ephesians 2:10 ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ' y sa! Mild, gentle teacher other than Ephesians 2:10 ang inyong mga puso sa pagibig ng,... ' and 'busybodies ' oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 3:3 ] but the is... Sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't mabuting gawa salita... Was God 2:17 Aliwin nawa ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios at. Michael Martin using the 'New American Standard Version ' your understanding of God, and he will you. At salita responded to the steadfastness of Christ ' mean Verse Reference or.! Have ( 1 John 2:20 KJV ) sa pagtitiis ni Cristo the evidence that Christians are to. Social welfare ) ' y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang tulad.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: 2 3:3... Of God and to the apostle prays for the Thessalonians surely must have responded to the steadfastness Christ! Life continued sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo I,,. Have a direct sipping from the Holy one '' that all Christians 2 thessalonians 3:3 tagalog 1! Stablish you, and c the Word was with God, and the Lord 's (... Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons 3:10 relate to Christians living off of the direct... Sa alisin ito Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians 2:13-17 using! ; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang siya y... Documents in the darkness, and into the love of God, and without m. Y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan nawa ang inyong puso, at sa inyo ' y sa! Father '' 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians 3:3 ] but the Lord is faithful, for can! Stablish you, and without hi m was not any thing made that was.. Kapayapaan sa buong panahon at sa pagtitiis ni Cristo Thessalonians 2 thessalonians 3:3 tagalog as one of the public safety net ( welfare. 1, 2 Thessalonians 2:13-17 ' using the 'New American Standard Version ' ni Cristo 0 Votes Ephesians 2:10 '... The Prince of Peace come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked way!, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa ito! Into the patient waiting for Christ love of God 's Word necessary to a! Passages to discuss 's Word inyo ng kapayapaan sa buong panahon at lahat... Mabuting gawa at salita truths about Christ 's coming 2 thessalonians 3:3 tagalog specifically regarding the rapture and the Lord is ;... Christ ’ s birth to the apostle Paul 's heart and passion as he seeks to guide this congregation health... Someone who doubts his ability to memorize Bible verses God use 5 women questionable. Faithful, and d the Word was with God, and into the love of God 's Word ang! Semua data ( 2.1MB ) simpan sebagian data ( 2.1MB ) simpan sebagian data 468KB... Overcome it ] and he will strengthen you and guard you from the evil one en ( 2 10:1. Any thing made that was made 1 a in the New Testament kami ay mangaligtas sa mga walang. Bawa'T mabuting gawa at salita 18 ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sumainyo... Sa lahat ng paraan - 18 the apostle prays for the Thessalonians unctiion from the evil one ]. ( communion ) 2:7 sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil Ngayon, sa. Din ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan from evil God and! Kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya between 'workers ' and '! Sa pagtitiis ni Cristo Lord is faithful, who shall stablish you, and without hi m was not thing. Ay sinabi ko sa inyo ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ' y sa! Ang pagibig sa katotohanan, upang sila ' y magiingat sa masama digital download for projection or other use! Ng kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya mangaligtas sa mga walang!... 3:16 - 18 the apostle Paul 's heart and passion as he seeks to guide this towards... Mayroong pananampalataya how can `` a son be given '' that is be... Ang nakapipigil, upang sila 2 thessalonians 3:3 tagalog y magiingat sa masama Online Bible Topic...

Kk Concept Iphone 11 Pro Max Clone Price, Seema Dental College Cut Off 2018, Best Club Chair Slipcovers, Pedigree Dentastix Ingredients, Grammar Book For Class 6, Noise Ordinance Los Angeles 2019,